Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Notaris.
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever.
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht.
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap of openbare vennootschap (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), geldt deze maatschap of openbare vennootschap als enige opdrachtnemer.
Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of de hiervoor bedoelde openbare vennootschap of de hiervoor bedoelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de hiervoor bedoelde naamloze vennootschap.

Dienstverlening.
Onder dienstverlening dient te worden verstaan alle in het notariaat gebruikelijke werkzaamheden die bij de gegeven opdracht behoren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de notaris, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de notaris, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door de notaris gedane aanbiedingen en/of offertes.
 2. Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever opzij in de verhouding tussen de notaris en de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Inschakeling derden

De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen voor rekening van de opdrachtgever. De keuze van door de notaris in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt de notaris eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de notaris voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens de notaris gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden verbonden.

 

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

 1. De notaris oefent zijn wettelijke werkzaamheden in onafhankelijkheid uit. Daarbij behartigt de notaris de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen als bedoeld in artikel 17 lid 1 Wet op het Notarisambt.
 2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. De notaris bepaalt uit dien hoofde de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. De notaris is verplicht de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.
 4. Verstrekte opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever is verplicht alle voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de notaris te verstrekken, in te staan voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, en bij wijzigingen in die gegevens deze zo spoedig mogelijk te verstrekken. Indien de notaris, doordat de opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken om de opdracht alsnog correct uit te kunnen voeren, behoudt de notaris zich het recht voor deze schade en kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De notaris behoudt zich op zijn producten de intellectuele eigendomsrechten voor zoals bedoeld in de Auteurswet. Derhalve is het niet toegestaan verstrekte tekstdragers door te leveren aan derden.
 6. Indien op verzoek van de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht door de notaris gebruik wordt gemaakt van het internet als communicatiemiddel met de opdrachtgever, zijn alle gevolgen daarvan uitdrukkelijk voor eigen risico van de opdrachtgever.
 7. Indien de notaris bij de uitvoering van een opdracht optreedt als partij-adviseur, maakt de notaris jegens partijen en eventuele derden-belanghebbenden tijdig kenbaar dat hij in die hoedanigheid optreedt. De wijze waarop wordt eveneens bepaald door de notaris.

 

Artikel 5 – Tarieven en meerwerk

 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen. De notaris behoudt zich het recht voor het honorarium op regelmatige basis aan te passen.
 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen.
 3. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

 

Artikel 6 – Niet doorgegane akte/ingetrokken opdracht – uitstel akte

 1. Ook werkzaamheden die worden verricht, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het vorenstaande is de notaris, indien de afspraak tot het passeren van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van passeren van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken kan worden gekomen, bevoegd terzake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren vijfenzeventig procent (75%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium. Ingeval geen honorarium is overeengekomen is hetgeen hiervoor in lid 1 is bepaald van toepassing.
 3. Indien het passeren van de akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van passeren van de desbetreffende notariële akte(n) wordt uitgesteld kunnen er administratieve kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé de opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is deze natuurlijk persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwalititeitsrekening.

 

Artikel 8 – Overlijden opdrachtgever

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de notariële akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
 2. Indien anders is vermeld of schriftelijk anders is overeengekomen, dan dient in ieder geval de nota binnen dertig dagen (vervaltermijn) na het passeren van de akte danwel – indien de opdracht (nog) niet tot een akte heeft geleid – binnen dertig dagen (vervaltermijn) na verzending te worden voldaan.
 3. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan, tenzij bij nadere overeenkomst casu quo deze algemene voorwaarden anders is bepaald. De betalingsverplichting is daarnaast ondeelbaar.
 4. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse nota’s en voorschotnota’s dienen binnen dertig dagen (vervaltermijn) na verzending te worden voldaan.

 

Artikel 10 – Kosten van invordering

 1. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van de notaris kan de notaris een forfaitair bedrag vaststellen. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 2. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de kwaliteitsrekening.
 3. Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

 

Artikel 11 – Archivering

Nadat de opdracht is uitgevoerd, zal de notaris het dossier tien jaar bewaren. Daarna staat het de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van tien jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk liggen aan de zijde van de opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Klachten

 1. Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
  • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB); of
  • de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
  • de burgerlijke rechter te Breda.
   Declaratiegeschillen dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Ring Breda van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
 2. Diegene van de opdrachtgever en notaris die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief danwel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de notaris

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft elke notaris die lid is van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken. De verzekeringsvoorwaarden van deze door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voorgeschreven verzekeringen zijn op te vragen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
 2. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 2 van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit direct of indirect, materieel of immaterieel schade is voortgevloeid.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 6. De wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de opdrachtgever enig recht jegens de notaris geldend dient te maken, verjaart casu quo vervalt na een periode van twaalf maanden.

 

Artikel 14 – Wet Identificatie bij Dienstverlening

In verband met de Wet Identificatie bij Dienstverlening dient de opdrachtgever zich in persoon en op het kantoor van de notaris te identificeren middels overlegging van het originele exemplaar van een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs of Nederlandse Identiteitskaart of verblijfsdocument). Opdrachtgever kan zich hiervoor tijdens kantooruren op het kantoor van de notaris melden. Tevens is het mogelijk dat de opdrachtgever zich identificeert bij een andere notaris.

 

Artikel 15 – Wet Melding Ongebruikelijke Transacties

De werkzaamheden van de notaris vallen onder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. Ingeval van een onder deze wet vallende ongebruikelijke transactie, zal door de notaris melding worden gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.

 

Artikel 16 – Rechtskeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen, tenzij door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een andere rechtsgang is aangewezen.
 2. Op alle in deze algemene voorwaarden genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Waar kunnen wij u mee helpen?

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie? Of wilt u een afspraak maken? Bel dan 0416 27 49 62 of mail ons middels onderstaand formulier en we nemen zo snel mogelijk contact op met u.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief in uw mailbox?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
DGF Notarissen
Post Postbus 120
5170 AC Kaatsheuvel
Bezoek Brugske 19
5171 VR Kaatsheuvel

T 0416 27 49 62
F 0416 27 82 95
E info@dgfnotarissen.nl
W www.dgfnotarissen.nl
Openingstijden
 • Maandag
  9.00 - 17.30
 • Dinsdag
  9.00 - 17.30
 • Woensdag
  9.00 - 17.30
 • Donderdag
  9.00 - 17.30
 • Vrijdag
  9.00 - 17.30
DGF Notarissen    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy    |    Zie ook    |    Website door Tundra digital branding & marketing bureau